14 Aug, 2020

Scaffolding down taking shape now. James Hardi axon sheets in...

Scaffolding down taking shape now. James Hardi axon sheets in monument Matt #tobanbettsbuilding #hia #hiamember #architecture #architect #customhomes #quality #qualityhomes #jameshardieaustralia #heka ...

Previous. 1 Next